1.        DE LEDEN

1.1.    Lid van de vereniging kunnen worden natuurlijke personen van ten minste 18 jaar oud door aanmelding bij de secretaris. Bij aanvang van het lidmaatschap ontvangen de leden een kopie van het huishoudelijk reglement en de statuten.

1.2.    Ook zonder een tuin te huren kan men lid zijn van de vereniging.

1.3.    Het lidmaatschap eindigt
– bij overlijden van het lid
– door opzegging door het líd
– door opzegging van het lídmaatschap door het bestuur

1.4.    Het bestuur kan een líd dat de gestelde verplichtingen, ook nadat een eerste en tweede schriftelijke waarschuwing is gestuurd, níet nakomt, de huur opzeggen. Voor een dergelijke opzeggíng wordt door de algemene ledenvergadering (AL) een te hanteren termijn vastgesteld.

1.5.    Opzegging van het lidmaatschap door het lid dient uiterlijk vier weken voor het einde van het kalenderjaar, tevens boekjaar, schriftelijk te geschieden bij de secretaris. Ook dienen voor het einde van het jaar de sleutels van het tuincomplex te worden ingeleverd bij het bestuur of bij een door het bestuur aangewezen persoon.


2.        VERPLICHTINGEN VAN DE LEDEN

2.1.    Ieder tuinder is verplicht de gehuurde tuin en de paden grenzend aan de gehuurde tuin goed te onderhouden. De aangrenzende paden en tuinen dienen vrij van afval te worden gehouden.
Iedere tuinder mag op zijn tuin een composthoop hebben. Afval wat níet voor compostering wordt gebruikt, dient van het volkstuincomplex afgevoerd te worden.

2.2.    Een tuin díent door de huurder persoonlijk, eventueel met hulp van derden te worden onderhouden. De huurder is verantwoordelijk voor de handelingen van deze personen op het complex.

2.3.    Kinderen onder de 16 jaar en niet-gezinsleden hebben slechts toegang tot het tuincomplex onder begeleiding van een lid. Dit lid is verantwoordelijk voor hun gedrag.

2.4.    Bij beëindigíng van het gebruik van een tuín dient deze in goede staat en schoon aan de vereníging opgeleverd te worden voor het einde van de huurperiode.

2.5.    Bij niet nakomen van het in lid 1 gestelde kan het bestuur besluiten de borgsom niet terug te betalen en de kosten van het opruimen/schoonmaken van de tuin op het gewezen lid te verhalen.

2.6.    Na het betreden en bij verlaten van het tuincomplex dient het toegangshek op slot te worden gedaan.

2.7.    Om plantenziektes zoveel mogelijk te voorkomen wordt er van de leden verwacht, dat zij eenjarige teelten zodaníg afwisselen dat gewassen behorend tot dezelfde plantenfamilie maximaal eens in de vier jaar op het zelfde deel van de tuin worden geplant. Bijzondere aandacht in dit kader moet worden besteed aan tomaten en aardappelen in verband met phytophtera besmetting.

2.8.    Ieder lid is verplicht de op zijn/haar tuín staande gewassen te controleren op besmettelijke ziekten en ongedierte en gepaste maatregelen te nemen. Onder deze maatregel vallen in ieder geval phytophtera op aardappels en tomaten en coloradokevers op aardappelen (wettelijk). Besmette planten dienen van het complex verwijderd te worden en mogen niet op de composthoop verwerkt worden.

2.9.    Bij verzuim van deze plícht is het bestuur gerechtigd besmette gewassen te (laten) verwijderen waarbij mogelijk gemaakte kosten op de huurder kunnen worden verhaald.

2.10. Leden dienen gekeurde aardappelen te gebruiken die gekocht zijn bij een erkende zaadhandel of Via het bestuur zodat de kans op phytophtera-besmetting minimaal is.

2.11. Gereedschappen van de verenígíng dienen direct na gebruik schoon in de gereedschapsberging te worden teruggebracht.

2.12. Ieder lid is verplícht naar vermogen mee te helpen bij het onderhouden van het gehele tuincomplex

2.13. Zo mogelijk twee keer per jaar wordt er een onderhoudsdag worden gehouden waarbíj op ieders aanwezigheid wordt gerekend.

2.14. Indíen een rooster van werkzaamheden bekend gemaakt is, dient elk lid daarop voor ten rninste twee dagdelen per jaar in te tekenen.

2.15. Voor het bouwen van opstallen is toestemming nodig van het bestuur dat aan die toestemming nadere voorwaarden kan verbinden.

2.16. Bij verhuizing dient de secretaris bericht te ontvangen van het nieuwe adres. Ook veranderde contactgegevens, zoals telefoonnummers, e-mail adressen e.d. dienen zo spoedig mogelijk aan de secretaris te worden doorgegeven


3.        HET IS NIET TOEGESTAAN

3.1.    De door of namens de vereniging aangebrachte scheídingen tussen percelen en paden te verplaatsen.

3.2.    Zonder uitdrukkelijke toestemming van de betreffende huurder andermans tuin te betreden.

3.3.    Tuinafval te storten in andermans tuín of op paden. Het dient gestort te worden op een composthoop in eigen tuin of afgevoerd te worden van het complex.

3.4.    Nering of bedrijf op het complex uit te oefenen.

3.5.    Op de tuín zodanig luid muziek te spelen dat anderen daar last van hebben.

3.6.    Tuinafval te verbranden op het tuincomplex. Ook barbecueën is verboden

3.7.    Dieren te houden op het complex en meegebrachte huisdieren los te laten lopen op het complex.

3.8.    Voor tuinafscheídingen gebruik te maken van prikkeldraad, heggen hoger dan 30 cm of stekende heesters.

3.9.    Nieuwe bramen of bessen op minder dan 1 meter van de tuinafscheiding te planten of bomen te planten waardoor medetuínders last hebben van schaduw of wortels.

3.10. Overhangende plantendelen mogen na overleg worden verwijderd.

3.11. (Delen van)een tuin door anderen te laten gebruiken al dan niet tegen betaling.

3.12. Giftige (en gevaarlijke) stoffen te gebruiken op het Volkstuincomplex.


4.        GELDM1DDELEN

4.1.    Ieder lid betaalt een jaarcontributie waarvan het bedrag jaarlijks door de ALV wordt vastgesteld. Voor iedere tuin die een lid huurt, is bij per jaar een bedrag voor huur vrschuldigd. Bij oprichting van de vereníging is de contributie € 10,00 en de huur € 0,20 per vierkante meter voor het jaar 2009. iedere tuin is ongeveer 100m2 groot’

4.2.    Naast contributíe betalen tuinders die na 01 januari 2009 lid worden een eenmalig bedrag voor borg en sleutelgeld bij het in ontvangst nemen van de sleutels van het tuincomplex. Het sleutelgeld wordt terugbetaald bij inleveríng van de sleutels; de borg wordt terugbetaald wanneer de tuin schoon wordt achtergelaten. Bij oprichting van de verenígíng bedraagt de borg € 25,00 en het sleutelgeld € 7,50. Op de ALV van het jaar 2013 is besloten de borg incl. sleutelgeld te verhogen naar € 50,00 .

4.3.    Wanneer tuinders zonder kennisgevíng van reden níet voldoen aan hun jaarlijkse verplichting tot onderhoud van het complex kan het bestuur een boete opleggen van maximaal € 25,00 per verzuimd dagdeel.

4.4.    Wanneer een lid schade toebrengt aan eigendommen van de vereniging of op het complex aanwezige eigendommen van andere tuínders, kan hij aansprakelijk worden gesteld voor de kosten van herstel of vervangíng van deze eigendommen.

4.5.    Wanneer een lid van de Vereniging strijdig handelt met dit reglement, kan het bestuur een boete opleggen van maximaal € 25,00.


5.        HET BESTUUR

5.1.    Als bestuursleden zijn verkiesbaar alle leden die ten minste een jaar lid zijn.

5.2.    De voorzitter heeft de algemene leiding van de vereniging en leidt de vergaderíngen.

5.3.    De secretaris voert de correspondentie en de administratie van de verenígíng. Hij schrijft in overleg met de voorzitter alle vergaderingen uít en stelt in overleg met de andere leden van het dagelíjks bestuur de agenda samen.

5.4.    De secretaris maakt de notulen van bestuurs- en algemene vergaderíngen.

5.5.    De secretaris brengt op de ALV verslag uit over het afgelopen verenigíngsjaar, ook houdt de secretaris een ledenlijst bij en beheert het archief.

5.6.    De penningmeester beheert de gelden van de vereniging en is voor dat beheer verantwoording verschuldigd aan de ALV.

5.7.    Op de ALV brengt de penningmeester een financieel verslag uit over het afgelopen verenigingsjaar en presenteert de begroting voor het lopende verenigingsjaar.

5.8.    In onderling overleg kunnen bepaalde bestuurs- of uitvoerende taken worden gedelegeerd.

5.9.    Het bestuur kan specifieke taken delegeren aan commissies. Deze commíssies leggen verantwoording af aan het bestuur.

5.10. Het bestuur kan afwíjken van in dit reglement gestelde bepalingen als redelíjkheid en billijkheid daar aanleíding toe geven.


6.        ALGEMENE LEDENVERGADERING (ALV, hoofdpunten uit statuten art. 11t/m 15, de statuten zijn te allen tijde leidend.)

6.1.    De algemene ledenvergadering bestaat uit alle leden van de vereníging.

6.2.    Stemrecht in de ALV hebben alle leden van de ALV die aanwezig zijn

6.3.    Ieder aanwezig lid kan maximaal twee afwezige stemgerechtigde leden vertegenwoordigen bij een stemming mits voor aanvang van de bijeenkomst een volmacht van de betreffende leden bij de secretaris wordt overhandigd.

6.4.    De algemene ledenvergadering wordt door het bestuur zo dikwijls bij een geroepen als het bestuur dit nodig acht met dien verstande dat de ALV tenminste één keer per jaar, in februari of maart, bij een wordt geroepen.

6.5.    Op de in februari of maart bij een te roepen ALV-vergadering legt het bestuur verantwoording af aan de ALV over haar doen en laten en het beheer van de financiën in het afgelopen verenigingsjaar en presenteert de begroting voor het lopende verenigingsjaar. Een en ander zoals in de statuten is bepaald.
In deze bijeenkomst wordt ook voorzien in de vacatures van aftredende bestuursleden.

6.6.    Het bestuur is verplicht een ledenvergadering uit te schrijven als tenminste 10% van de leden dit schriftelijk verzoekt en wel binnen een maand nadat een dergelijk verzoek is ontvangen door de secretaris.

6.7.    Voldoet het bestuur niet aan een dergelijk verzoek dan zijn de verzoekende leden gerechtigd zelf een ledenvergadering uit te schrijven op kosten van de vereniging.

6.8.    Voorstellen ter behandeling op een algemene ledenvergadering dienen een week van tevoren door de secretaris te zijn ontvangen.

6.9.    Een stemmíng over zaken geschiedt mondeling tenzij de voorzítter een schríftelijke stemming gewenst acht. Bij staken van stemmen heeft de voorzitter een extra stem.

6.10. Het stemmen over personen geschiedt schriftelijk of bij acclamatie. Indien bij een eerste stemming geen der kandidaten een volstrekte meerderheid behaalt, volgt een tweede stemmingsronde tussen de twee kandidaten met de meeste stemmen uit de eerste ronde.

6.11. Een stembureau kan gevormd worden door drie leden door de voorzitter aan te wijzen.


7.        COMMISSIES

7.1.    Kascontrolecommissie

7.2.    De ALV kiest uit haar midden een kascontrolecommissie bestaande uit twee leden en een plaatsvervangend lid, alle drie niet zijnde bestuursleden

7.3.    Deze commissie controleert tenminste één keer per jaar de kas aan de hand van de kasboeken en de bescheiden. De commissie deelt op de bijeenkomst van de ALV haar bevíndingen mondeling mee.

7.4.    Van deze commissieleden treedt er elk jaar één af volgens een door de secretaris vast te stellen rooster. Een aftreden lid kan na twee jaar herkozen worden.


8.        BEROEPSCOMMISSIE

8.1.    In geval van conflict dat niet onderling kan worden opgelost, kan een lid een beroep doen op de beroepscommissie. Deze commissie wordt door de leden van de ALV uit haar midden gekozen en bestaat uit drie leden waarvan de voorzitter in functie wordt gekozen. Bestuursleden zijn uitgesloten van een functie in deze commissie.

8.2.    Behandeling van een klacht wordt binnen zes weken na ontvangst door de secretaris behandeld.

8.3.    Een uitspraak van de beroepscommissie is bindend; er is geen beroep op mogelijk.


9.        SLOTARTIKEL

9.1.    In alle gevallen waarin statuten en huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist het bestuur.

Voor nadere informatie verzoeken wij u contact met ons op te nemen via secretariaat@volkstuindewetering.nl.

Klik hier voor een download van de statuten in PDF-formaat.
Klik hier voor een download van het Huishoudelijk reglement in PDF-formaat

 

 

Voor nadere informatie verzoeken wij u contact met ons op te nemen via secretariaat@volkstuindewetering.nl.

Klik hier voor de statuten.
Klik hier voor het Huishoudelijk reglement